Zmiany w dochodzie utraconym - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utratą dochodu będzie obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej –  
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – zaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utracie dochodu, wynikającej z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym do poziomu 0 zł),  
z powodu przeciwdziałania  COVID-19, podlega zarówno dochód z tzw. roku bazowego jak  
i dochód uzyskany po tym roku.

Zgłaszany fakt utraty dochodu należy stosownie udokumentować (w tym również dopuszczalne jest oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

Pozostałe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu, wynikające z powyższych ustaw pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do:

– świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe: od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.10.2021 r.,

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.

W związku z powyższym w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku, oznacza to w praktyce, że już za kwiecień br. osoby, które utraciły dochód z ww. tytułu w marcu br. i w wyniku utraty dochodu spełniają kryterium dochodowe, po raz pierwszy otrzymają na wniosek odpowiednie świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione od dochodu.