Orzeczenia o niepełnosprawności (dot. dzieci do lat 16-tu)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:
imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania oraz PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, zawodowej, informacje o tym, czy wnioskodawca ubiegał się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobierał świadczenia z ubezpieczenia społecznego, podpis opiekuna prawnego.

Wymagane dokumenty:

  1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).
  2. Inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów na stronie internetowej powiatu puławskiego.