Pomoc suszowa de minimis 2019 w nowej formule 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2020

W dniu 14 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Rząd chce przeznaczyć pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem COVID–19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy w formule pomocy de minimis w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy w 2019 r.

Pomoc zostanie przeznaczona dla producentów rolnych:
• w których gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy;
• którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy w 2019 r., w formule de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.;
• którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID–19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.
 

 
Aby uprościć warunki ubiegania się o pomoc, utrata płynności finansowej będzie potwierdzana przez producenta rolnego wyłącznie na podstawie jego oświadczenia.


 
Wsparcie będzie wypłacone w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.


 Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie