Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2023

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych tzw. „Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych” będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest piec gazowy.

Warunkiem koniecznym jest:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa  domowego  paliwem gazowym.
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.
 3. Kryterium dochodowe, które nie może przekraczać:

        - dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 2100 zł miesięcznie

        - dla gospodarstwa domowego wieloosobowego - 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów* osiągniętych w:

 • 2021 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
 • 2022 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

Wnioski będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
 3. złożenie wniosku o refundację podatku VAT (wzór wniosku będzie załączony po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra właściwego ds. energii), 
 4. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o refundację podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych?

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP; wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • tradycyjnie (papierowo) OPS Kurów, ul. Lubelska 35 (budynek na placu gminnym).

Proszę o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, zostanie poinformowany o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych  będzie wypłacana przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku sytuacją na rynku gazu.