Ogłoszenie o naborze - pracownik Klubu Senior+ w Kłodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2023

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów  na wolne stanowisko  KIEROWNIKA – KOORDYNATORA KLUBU „SENIOR+”

w Kłodzie działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

I   WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku.
 2. Kandydat musi spełniać następujące wymagania konieczne:

1) posiadać obywatelstwo polskie lub być obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

3) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

8) posiadać znajomość przepisów prawa z zakresu:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

II  WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Wymagania dodatkowe to wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.
 2. Preferowani będą kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania dodatkowe:

1) wykazują się znajomością w stopniu bardzo dobrym przepisów prawa,

2) posiadają umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,

3) posiadają umiejętność samodzielnego identyfikowania problemów oraz sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,

4) posiadają umiejętność organizowania pracy

5) posiadają znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,

6) posiadają czynne prawo jazdy kat. B,

7) wykazują się wysokim poziomem kreatywności.

 III  ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Koordynowanie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu „Senior+”.
 2. Opracowanie i realizacja programu pracy Klubu „Senior+”, przedstawianie go do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka.
 3. Prowadzenie wymaganej  dokumentacji Klubu „Senior+” i jej właściwe przechowywanie, zabezpieczenie.
 4. Odpowiedzialność za powierzone mienie stanowiące wyposażenie Klubu „Senior+”.
 5. Organizowanie prowadzenia terapii zajęciowej oraz działalności kulturalno-oświatowej, zaspokajanie potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczestników Klubu „Senior+”.
 6. Koordynowanie form wsparcia, spotkań i zajęć dla uczestników.  
 7. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej.
 9. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami.
 10. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach Klubu „Senior+”.
 11. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu „Senior+”.
 12. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań seniorów co do oferty Klubu Senior+.
 13. Odpowiedzialność za organizację wyjazdów, wycieczek w ramach Klubu „Senior+”.
 14. Prowadzenie, odpowiedzialność za prawidłową współpracę wolontariatu w zakresie realizacji zajęć Klubu „Senior+”.
 15. Promocja działań na rzecz seniorów.
 16. Wykonywanie innych niezbędnych zadań zleconych przez Kierownika.

 

 IV   INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie, ul. Lubelska 45, 24-170 Kurów – Klub Senior w Kłodzie 12a.
 2. Liczba i wymiar etatu: 1/2  etatu.

Obowiązuje 4 godzin pracy dziennie i 20 godzin pracy tygodniowo (norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym).

 1. Charakter pracy: samodzielne stanowisko pracy, praca umysłowa, administracyjno-biurowa, przy komputerze poniżej 4 godzin, w znacznej mierze siedząca, z bezpośrednim kontaktem z interesantem, wymagająca współpracy z innymi pracownikami, podmiotami, wyjazdy.
 2. Wynagrodzenie: ustalone na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie.

 

V INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia był wyższy niż 6%.

VI   WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kandydat obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie

6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, mających znaczenie dla pracy na stanowisku, na które kandydat aplikuje,

7) oświadczenie kandydata o:

 1. posiadaniu obywatelstwa polskiego albo
 2. obywatelstwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 6. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego,

10) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z przepisami prawa, o których mowa w części I ust. 2 pkt 8  niniejszego ogłoszenia.

 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 2. Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego zobowiązany jest do złożenia dodatkowo dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, na zasadach określonych w przepisach o służbie cywilnej.
 3. 4. Kandydat składa wszystkie dokumenty wyłącznie w formie papierowej. Nie podlegają ocenie formalnej dokumenty złożone drogą elektroniczną.
 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, pkt 7-10 muszą być podpisane własnoręcznym podpisem czytelnym kandydata, tj. pełne imię (imiona) i nazwisko. Dokumenty, o których mowa w  ust. 1 pkt 2-3, pkt 7- 10 muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż data ogłoszenia o naborze.
 5. Składane kserokopie dokumentów musza być czytelne. Kandydat parafuje własnoręcznym podpisem każdą stronę dokumentów.
 6. Dokumenty składa się w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta – nabór na stanowisko Kierownika –Koordynatora Klubu „Senior+” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie”, opatrzonej imieniem
  i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji.

VII  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Ofertę należy:

1) złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie, ul. Lubelska 45, 24-170 Kurów.

lub

2) przesłać na adres Ośrodka podany wyżej.

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 25 stycznia 2023 r. o godzinie 14.00.
 2. Nie uważa się za zachowany termin nadania dokumentów w terminie określonym w ogłoszeniu u operatora pocztowego lub innego podmiotu, któremu kandydat zlecił doręczenie oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowi.

 1. 4. Termin składania dokumentów ma charakter zawity – termin nie podlega przywróceniu.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie po terminie są zwracane lub odsyłane bez otwierania. Nie podlegają one ocenie formalnej, a kandydaci, którzy je złożyli nie są dopuszczani do postępowania rekrutacyjnego.

 

VIII  SKRÓCONY OPIS OCENY FORMALNEJ OFERT I KANDYDATÓW

 1. Formalnej oceny ofert oraz oceny spełnienia przez kandydata wymagań formalnych dokona Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika – Koordynatora Klubu „Senior+” w Kurowie działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie.
 2. Oferta spełnia warunki formalne, jeżeli nie ma braków formalnych:
 1. jest opakowana i opisana w sposób określony w ogłoszeniu,
 2. jest kompletna – zawiera komplet dokumentów wymaganych przez ustawę o pracownikach samorządowych, Regulamin naboru na wolne kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie oraz wskazanych w ogłoszeniu o naborze,
 3. wszystkie złożone dokumenty są podpisane, kserokopie są czytelne i parafowane – w sposób określony w ogłoszeniu o naborze.
 1. Wyklucza się możliwość usunięcia braków formalnych oferty po upływie terminu składa­nia ofert, określonego w ogłoszeniu o naborze.
 1. Kandydat spełnia wymagania formalne, jeżeli ze złożonych przez niego dokumentów wynika, że spełnia wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku, o których mowa w pkt I ogłoszenia
  o naborze.
 2. Komisja kończy ocenę formalną ustaleniem listy kandydatów, którzy złożyli oferty speł­niające warunki formalne i którzy spełniają wymagania formalne. Listę sporządza się w porządku alfabetycznym. Zawiera ona imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się wyłącznie kandydatów z listy kandydatów, którzy złożyli oferty spełniające warunki formalne i którzy spełniają wymagania formalne.
 4. Kandydatów, o których mowa w ust. 6 zawiadamia się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia Komisji, na którym przeprowadzona zostanie ich ocena merytoryczna. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego, przewiduje się jednokrotne ponowienie próby jego nawiązania w tym samym dniu.

Kandydatów informuje się także o konieczności przestrzegania w trakcie oceny merytorycznej zasad bezpieczeństwa oraz nakazów i zaleceń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

 1. Brak ofert spełniających warunki formalne lub brak kandydatów spełniających wymagania formalne oznacza nierozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko.
 2. Szczegółowe zasady oceny formalnej ofert i kandydatów określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie.

IX    SKRÓCONY OPIS OCENY MERYTORYCZNEJ KANDYDATÓW

 1. Najlepszych kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Kierownika – Koordynatora Klubu „Senior+” w Kłodzie działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie, Komisja Rekrutacyjna wyłoni na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części.
 3. Część pierwsza polega na udzieleniu przez kandydata otwartych odpowiedzi na 3 pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są z kandydatami z listy sporządzonej według kolejności alfabetycznej. Kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania.

Za prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje punkty, w skali od 0 do 3:

 1. 3 pkt - jeżeli kandydat w pełni odpowiada oczekiwaniom,
 2. 2 pkt - jeżeli kandydat spełnia oczekiwania w stopniu wystarczającym,
 3. 1 pkt - jeżeli kandydat spełnia oczekiwania w stopniu minimalnym,
 4. 0 pkt - jeżeli kandydat nie odpowiada oczekiwaniom.
 1. Druga część rozmowy kwalifikacyjnej polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na 3 otwarte pytania członków Komisji weryfikujące oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań dodatkowych związanych z wolnym stanowiskiem, określonych w ogłoszeniu o naborze, dotyczące celów zawodowych kandydata, sprawdzające umiejętności, predyspozycje i cechy osobowościowe kandydata.

W drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej stosuje się punktację, o której mowa w ust. 3.

Warunkiem ewentualnego zatrudnienia jest uzyskanie przez kandydata za odpowiedzi na 6 pytań ponad 60 % punktów możliwych do uzyskania.

 

X SKRÓCONY OPIS WYBORU NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA

 1. Komisja Rekrutacyjna wskaże nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów do zatrudnienia:

1) spełniających wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku, o których mowa w  ogłoszeniu o naborze;

2) spełniających w największym stopniu wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, o których mowa w ogłoszeniu o naborze;

3) spośród kandydatów, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ponad 60% punktów możliwych do uzyskania, uzyskali największą liczbę punktów;

4) których cele zawodowe są zbieżne z polityką zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie posiadających oczekiwane umiejętności, predyspozycje i cechy osobowościowe.

 1. Spośród ww. kandydatów Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydata do zatrudnienia. W sytuacji, gdy Komisja Rekrutacyjna zaproponuje więcej niż jednego kandydata z taką samą ilością uzyskanych punktów, decyzję o wyborze kandydata podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

 

XI  UPRAWNIENIA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie może zawrzeć umowę o pracę z kandydatem, którego Komisja Rekrutacyjna zaproponuje do zatrudnienia na stanowisku Kierownika – Koordynatora Klubu „Senior+”.
 2. Warunkiem formalnym zawarcia umowy o pracę jest złożenie przez ww. kandydata dokumentów wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie może nie zatrudnić żadnego kandydata. W takiej sytuacji nabór na stanowisko Kierownika - Koordynatora Klubu „Senior+” jest nieważny.
 4. Kandydatom nie służy roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie może unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym etapie, bez podania przyczyny.

 

XII   PUBLIKACJA INFORMACJI O NABORZE

Informacja o wynikach naboru, zawierająca elementy wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zostanie niezwłocznie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie.

 

XIII  POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI ZŁOŻONYMI PRZEZ KANDYDATÓW

 1. Dokumenty kandydata, z którym Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie zawrze umowę
  o pracę włączy się do akt osobowych pracownika.
 2. Dokumenty kandydatów, których dane ujęto w protokole z naboru przechowuje się zgodnie
  z przepisami regulującymi zasady archiwizacji dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie.
 3. Pozostali kandydaci mogą odebrać złożone dokumenty w terminie czterech miesięcy od publikacji ogłoszenia o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty podlegają przepisom regulującym zasady archiwizacji dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie.

 

Kurów, dnia 17 stycznia 2023 r.