REKRUTACJA do Klubu SENIOR+ w Kłodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie ogłasza nabór uczestników do Klubu SENIOR+   
z siedzibą w Kłodzie.

Uczestnikami Klubu mogą zostać nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Kurów  
w wieku powyżej 60 roku życia.
Udział w Klubie pozwoli wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności  
i zdolności.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu SENIOR+ w Kłodzie należy:

 1. Wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami dostępną na stronie internetowej bądź w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie.
 2. Złożyć dokumenty w OPS Kurów (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00).

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 20 uczestników Klubu SENIOR+.

Pierwszeństwo udziału w Klubie w Kłodzie ma kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach naboru.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Senior+ w Kłodzie można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie przy ul. Lubelskiej 45, 24-170 Kurów lub pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Zasady naboru i uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kłodzie są ustalone w Regulaminie Klubu.

Do pobrania:

 • deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Kłodzie, stanowiącej załącznik nr 1
  do niniejszego Regulaminu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązania do jego przestrzegania – załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi
  w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
  Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określanego terminem RODO oraz z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
 • zgoda/brak wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do zajęć ruchowych stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.