Fundusz alimentacyjny wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2019

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019 r. -drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy @Empatia oraz  ePUAP )
  • od 1 sierpnia 2019 r. – w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznie

Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

 

Wypłata świadczeń alimentacyjnych z funduszu

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń                  z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.