Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Poszukujemy osoby do wykonywania usług opiekuńczych

 Poszukujemy osoby do wykonywania usług opiekuńczych dla chorej osoby mieszkającej w Klementowicach.

Zakres świadczonych usług obejmować będzie pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu, wstawaniu z łóżka, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, podawaniu leków.

Miejsce świadczenia usług: Klementowice
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Planowany tygodniowy zakres z usług: 10 godzin tygodniowo
(2 godziny dziennie)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 81 88 11 490

 

I nabór na stanowisko pracy Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start

Ośrodek Pomocy Społecznej
ogłasza I nabór na stanowisko pracy

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start

Wnioski o żywność w ramach FEAD

Wnioski o żywność w ramach FEAD

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - wnioski od 27 sierpnia 2018 r.

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie od 27 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Okres dystrybucji artykułów spożywczych: od października 2018 roku do maja 2019 roku.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2018 artykułów spożywczych obejmuje:

groszek z marchewką

fasola biała

koncentrat pomidorowy

buraczki wiórki

powidła śliwkowe

makaron jajeczny

makaron kukurydziany bezglutenowy

ryż biały

kasza gryczana

herbatniki maślane

mleko UHT

ser podpuszczkowy dojrzewający

szynka drobiowa

szynka wieprzowa mielona

pasztet wieprzowy

kabanosy

filet z makreli w oleju

cukier biały

olej rzepakowy

miód

gołąbki w sobie pomidorowym

Zestaw artykułów spożywczych określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018.

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 45 oraz pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Wniosek oraz oświadczenie do pobrania w OPS Kurów lub do wydruku ze strony internetowej.

 

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące podwyższenia świadczeń dla rodzin. Wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego oraz kwoty świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1 listopada 2018 r.

Podwyższone kwoty świadczeń będą obowiązywać od 1 listopada 2018 r.

 

EFEKTY REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2017.

PODPROGRAM 2017 – efekty

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

 

 1. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

 

makaron jajeczny 4,5 kg,  ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

 

 1. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 512 osób znajdujących się
  w trudnej sytuacji życiowej.

 

 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 21 ton 784 kg żywności;
  • 609 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;

 

 1. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 2 warsztatach edukacyjnych, w których udział  wzięło 35 osób

 

 1. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  35 uczestników
 • Żywieniowe - nie dotyczy
 • Kulinarne - 1 spotkanie dla 35 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – nie dotyczy

 

Świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje, że wnioski

o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 roku.

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Okres zasiłkowy przy świadczeniach rodzinnych trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Okres zasiłkowy przy świadczeniu wychowawczym 500+ trwa od 1 października do 30 września. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych oraz ich wypłata za październik nastąpi do dnia 31 października. W przypadku złożenia wniosku we wrześniu ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za październik i listopad nastąpi do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

Podstawą przyznania ww. świadczeń będą dochody za 2017 rok.

 

Świadczenie "Dobry start"

 

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia oraz ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej. Świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się  którą jest  pełnoletnia osoba ucząca się
w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoba usamodzielniana,
o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 140).

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie w budynku Świadczeń Wychowawczych (500+).

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ właściwy będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Sprzęt RTV, AGD, meble - dla potrzebujących mieszkańców gminy Kurów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie prowadzi działania mające na celu ułatwienie przekazywania niezniszczonych, nadających się  do dalszego użytku  przedmiotów,  tj. sprzętu AGD, RTV, mebli - dla potrzebujących mieszkańców gminy Kurów. Przedmioty w dobrym stanie przyjmujemy do magazynu mieszczącego się na  placu za Urzędem Gminy. Mieszkańcy gminy chcący oddać sprzęt/meble będą mogli je dostarczyć po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem 81 88 11 490 bądź osobistym z pracownikami OPS – ul. Lubelska 45. Sprzęty przekazywane będą bezpłatnie, jednak osoba odbierająca będzie musiała zorganizować transport we własnym zakresie.

W tym momencie pilnie poszukujemy szaf lub regałów dla mamy samotnie wychowującej dzieci.