Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej

Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej (nie dotyczy gazu z gazociągu, ani ciepła z sieci ciepłowniczej.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem, wydane zostało również rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek (wzór wniosku w załączniku).

Czytaj więcej o: Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej

Ustawa o dodatku węglowym - ważne zmiany

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która zmieniła ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w ten sposób, że:

1) termin na załatwienie wniosków o dodatek węglowy został przedłużony z 1 miesiąca do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) wprowadzona została zasada „jeden dodatek na jeden adres”, tj. w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem; w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy; pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;

Ustawa nakazuje weryfikowanie każdego wniosku co do faktu zamieszkiwania i prowadzenia gospodarstwa  domowego pod wskazanym adresem, m. in. z bazą CEEB, deklaracjami śmieciowymi, świadczeniami rodzinnymi, bazą PESEL i rejestrem mieszkańców.

Wnioski o żywność w ramach FEAD - Podprogram 2021 Plus

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021 Plus. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie do 31 października 2022 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 45 oraz pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Dodatek węglowy - ważne informacje

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek ten wynosi 3000,00 zł. Dodatek przysługuje bez względu na kryterium dochodowe dla gospodarstwa domowego jednoosobowego oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie w budynku przy ul. Lubelskiej 35 oraz w głównej siedzibie OPS, tj. ul. Lubelska 45. Informacje pod numerem telefonów: 81 88 75 018 oraz 81 88 11 490.

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2022/2023

Przejdź do - Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2022/2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zbliża się czas składania wniosków o ustalenie prawa do:

  • Świadczeń rodzinnych
  • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2022/2023

Spółdzielnia socjalna w gminie Kurów – szukamy chętnych!

Wójt Gminy Kurów we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej planuje utworzyć kolejną spółdzielnię socjalną, której celem będzie stworzenie nowych miejsc pracy dla osób potrzebujących. Planujemy zająć się usługami gastronomicznymi w foodtrucku, czyli w furgonetce będącej punktem sprzedaży jedzenia, zwykle zaliczanego do kategorii street food, przygotowanego na zasadzie bufetu na wynos.

Z usług spółdzielni korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Kurów i nie tylko. Pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, a wsparcie finansowe i merytoryczne zapewnią pracownicy OWES.

Szukamy osób, które posiadają status osoby bezrobotnej albo legitymują  się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnoprawności, chętnie z prawem jazdy.

Wszystkie osoby zainteresowane tematem lub podjęciem pracy w spółdzielni zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 lipca 2022 r. (środa) o 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81 88 11 490.

 

Bezpłatna nauka języka polskiego dla dorosłych osób, które przybyły z Ukrainy

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie rozpoczął już nabór uchodźców wojennych z Ukrainy chcących podjąć naukę języka polskiego. Udział jest oczywiście bezpłatny, a realizowany przez UM WL projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej o: Bezpłatna nauka języka polskiego dla dorosłych osób, które przybyły z Ukrainy

Wyprawki szkolne dla uczniów z Ukrainy

Przejdź do - Wyprawki szkolne dla uczniów z Ukrainy

Informujemy, że w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Puławach pozyskaliśmy 63 wyprawki szkolne dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy, którzy uczą się w szkołach na terenie naszej gminy.

Wyprawka szkolna zawiera: plecak, piórnik, blok rysunkowy, zeszyt 16 kartkowy, zeszyt 32 kartkowy, 3 zeszyty 60 kartkowe, farby, plastelinę i wyposażenie piórnika (kredki ołówkowe, flamastry, nożyczki, ołówek, długopis, klej, linijkę, gumkę i temperówkę).

Wyprawki przekazaliśmy na ręce dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej w Kurowie, Szkoły Podstawowej w Klementowicach i Technikum Agrobiznesu w Klementowicach.

Dziękujemy w imieniu uczniów!