Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kurowie został utworzony w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie, w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy i pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Podstawy prawne działania Zespołu:

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Gdzie szukać pomocy

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kurów, ul. Lubelska 45, tel. 81 88 11 490
  • Komisariat Policji w Kurowie, ul. Lubelska 45, tel. 81 881 10 07
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie - ul. Lubelska 45, 24-170 Kurów, tel. 81 88 11 490 1500)
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurowie
  • Punkt Konsultacyjny "Przystanek", ul. Kilińskiego
  • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Centralna 16, tel. 81 887 20 78
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Królewska 3, tel. 81 888 53 06, 81 888 53 05, całodobowy telefon zaufania: 800 110 001
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", bezpłatna infolinia: 801 120 002

Istotne informacje dostępne są również na stronie: Kampania "Wybieram Pomoc".