Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Strona główna


Najnowsze aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Sąd w Puławach udziela bezpłatnych porad

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18-24 lutego 2019 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Niniejsza akcja związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Podstawowym celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W trakcie obchodów udzielane są bezpłatne porady prawne w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Ponadto, pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

W Sądzie Rejonowym w Puławach w ramach tej akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać bezpłatne porady i informacje – w środę 20 lutego 2019 r. oraz czwartek 21 lutego 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 od dyżurującego w Sądzie asystenta sędziego. Aby skorzystać z porady, należy udać się do Sekretariatu II Wydziału Karnego w siedzibie Sądu przy ulicy Lubelskiej 7 (I piętro, pokój 211 lub 218).

Czytaj więcej o: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Sąd w Puławach udziela bezpłatnych porad

Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców - SISMS

Prace społecznie użyteczne

Gmina Kurów planuje w 2019 r. zorganizować prace społecznie użyteczne, które realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka.

Rodzaj prac:

1. Opieka nad osoba starszą

2. Prace porządkowe na terenie Kurowa.

Warunkiem uczestnictwa w pracach jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej.

Wymiar prac: 40 godzin miesięcznie.

Czytaj więcej o: Prace społecznie użyteczne

Termin wydawania żywności

I n f o r m u j e m y,  że w dniu:

- 1 lutego 2019 r. (piątek) w godz.   10 00 – 12 00

w punkcie wydawania żywności magazyn Kurów ul. Warszawska 16

będzie wydawana żywność dla osób potrzebujących.

                             

UWAGA! pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód nie przekracza 1056 – na jednego członka rodziny, 1402 – dla osoby samotnej.    

Czytaj więcej o: Termin wydawania żywności

Karta Dużej Rodziny po zmianach 1 stycznia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica, którzy mają lub w przeszłości MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. O Kartę Dużej Rodziny mogą zatem ubiegać się również rodzice, których dzieci ukończyły 25. rok życia. W tym przypadku Karta przysługuje wyłącznie rodzicom, co istotne nadal z bezterminowym okresem ważności.

Dzieciom zaś Karta Dużej Rodziny przysługuje w dalszym ciągu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez dziecko spełniające warunki wynikające z tej ustawy należy rozumieć dziecko:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez dziecko Karty jest posiadanie przez rodzica (rodziców) lub jego małżonka na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki w chwili składania wniosku. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.

Ośrodek informuje ponadto, iż Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elektronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnej mKDR. Wystarczy zaznaczenie odpowiedniej pozycji na wniosku o przyznanie karty.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie w godzinach pracy Ośrodka lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod TYM adresem. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod TYM adresem.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 81 88 75 018.

 

Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny po zmianach 1 stycznia 2019 r.

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 r.

Dnia 14 listopada 2018 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2018 r. poz. 1099) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 . Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł miesięcznie.

Czytaj więcej o: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 r.

Informacja o dniu wolnym

Informujemy, że Zarządzeniem nr 17/2018 r. z dnia 10 grudnia 2018 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dzień 24 grudnia 2018 r (wigilia) ustalony został dniem wolnym od pracy.

Jako dzień pracy wyznaczony został 15 grudnia 2018 r. Ośrodek będzie wówczas czynny w godzinach 7.00 – 15.00.

Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym

Warsztaty kulinarne i dietetyczne

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych i dietetyczno-żywieniowych  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Warsztaty odbędą się 7 grudnia 2018 r. w świetlicy w Brzozowej Gaci. Pierwsza grupa o godzinie 10.00, druga o 12.00.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
  • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, poznać podstawowe zasady zdrowego żywienia, zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe swoje i swojej rodziny oraz dowiedzieć się, jak przygotować smaczne i pożywne posiłki.


Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowanie do otrzymania pomocy.

Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarne i dietetyczne