Fundusze celowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Program rządowy Posiłek w szkole i w domu


Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Nazwa programu: Posiłek w szkole i w domu
Dofinansowanie: 72 600,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 121 000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie realizuje w 2022 roku program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, a także osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłku (OPS realizuje posiłek w formie opłacania obiadów w placówkach oświatowych),
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  1. 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  2. 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego
Nazwa programu: Opieka wytchnieniowa – edycja 2021
Dofinansowanie: 57 528,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 57 528,00 zł

Gmina Kurów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa"– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Głównym celem Programu jest:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym,
  2. wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
  3. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planuje się realizację zadania w okresie od czerwca 2021 do grudnia 2021 dla 11 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym posiadającym aktualne orzeczenie poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne; podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych. Ponadto planuje się objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznym aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia które będzie realizowane we współpracy z DPS w Żyrzynie.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego
Nazwa programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Dofinansowanie: 16 575,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 16 575,00 zł

Gmina Kurów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest dla 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Planuje się realizację zadania w okresie od czerwca 2021 do grudnia 2021. W ramach planowanego zadania przewiduje się objęcie 2 osób niepełnosprawnych usługami asystenta poprzez wyjścia, powroty lub dojazdy w wybrane przez uczestnika (np. dom, praca, placówki oświatowej i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianie spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.