Dodatki mieszkaniowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od dnia 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W związku z powyższym obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz nowy wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

· najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w tych lokalach;

· osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

· osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

· innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

· osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek  mieszkaniowy od 1 lipca może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

· domu pomocy społecznej

· młodzieżowym ośrodku wychowawczym

· schronisku dla nieletnich

· zakładzie poprawczym

· zakładzie karnym

· szkole, w tym szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

Wydatki na lokal

 1. Wydatkami na lokal poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 2. Wydatkami, o których mowa są:
  1. czynsz;
  2. koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11)
  3. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
  4. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
  5. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
  6. inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
  7. opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
  8. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
 3. Nie stanowią wydatków, o których mowa w pkt 2 wydatki poniesione z tytułu:
  1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;
  2. rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz 2040)
  3. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
 4. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
  1. wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
  2. opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Powierzchnia lokalu

 1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  • 35 m2 – dla 1 osoby;
  • 40 m2 – dla 2 osób;
  • 45 m2 – dla 3 osób;
  • 55 m2 – dla 4 osób;
  • 65 m2 – dla 5 osób;
  • 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Ustalenie dochodu

Jedną z istotnych zmian w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych jest zmiana definicji dochodu. Za dochód uważać się będzie dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego od 1 lipca uwzględnia się wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zamiast dotychczasowego wskaźnika najniższej emerytury. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1. jednoosobowym - 40%,

2. wieloosobowym - 30%

-przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.

Wysokość dodatku

 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
  • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;
  • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Dodatkowe informacje

 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku w formie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 2. W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku oraz deklarację o wysokości dochodów.
 3. Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia jego przyznania, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodu.
 4. Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 5. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w ww. terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.