Dodatek energetyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755).
 2. Użyte w ustawie określenie odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – oznacza: osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
 3. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;
 4. Wysokość limitu o którym mowa powyżej wynosi :
  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób;
 5. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 6. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.
 7. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zwartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu);
 8. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755);
 • Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) oraz przez OPEC.
 2. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
 3. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 4. Zaświadczenia o dochodach brutto (zgodnie z pkt 1) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał), a w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone w obecności pracownika.
 5. Wydruk czynszowy (wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc - oryginał do wglądu).
 6. Ostatnia faktura za energię elektryczną.
 7. Umowa kompleksowa dotycząca energii elektrycznej.