Świadczenie rodzicielskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie (jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom) dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy liczone są od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie. Od momentu porodu lub przysposobienia dziecka rodzic ma 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku.